Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț licitație publică teren punct ,,La gară”

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, cod poștal: 617400, jud. Neamț, cod fiscal: 2613800, telefon: 0233735009, fax: 0233735183, email: [email protected], email persoană contact: [email protected].

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafață de 933 mp, situat în intravilanul comunei Săbăoani, fără număr cadastral, cu număr topografic: tarla 24, parcela 203, punct ,,La gară”, aparținând domeniului privat al comunei Săbăoani conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 53/08.06.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Agricol.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Agricol.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: se ridică de la sediul instituției, preț 100 lei/exemplar, ce se achită la casieria Comunei Săbăoani.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15/08/2023, ora 11:00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/08/2023, ora 13:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, jud. Neamț, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/08/2023, ora 14:00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios administrativ a Tribunalului Neamț, localitatea Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Bulevardul Decebal, nr. 5, telefon: 0233210247,fax 0233216591, email: [email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 19/07/2023.

Sari la conținut