Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE TEREN – SĂBĂOANI

ANUNT LICITAȚIE ÎNCHIRIERE TEREN – SĂBĂOANI

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și / sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Săbăoani, str. Orizontului nr. 56 , județul Neamț, cod poștal 617400,  cod fiscal: 2613800, telefon: 0233735009, fax: 0233735183, email: [email protected], email persoana contact: [email protected]

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat : teren în suprafață de 2,5 mp, situat în intravilanul comunei Săbăoani, str. Progresului, nr. 17, parte din număr cadastral 54876 , cartea funciară nr. 54876. aparținând domeniului public al comunei Săbăoani conform O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 52/08.06.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul Instituţiei, Compartimentul Agricol.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se

poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obţine de la Compartimentul Agricol din cadrul U.A.T.Săbăoani, județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: se ridică

de la sediul instituţiei, preţ 100 lei/exemplar, ce se achită la casieria Comunei Săbăoani.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 4.09.2023, ora 11.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor 11.09.2023, ora 13.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Săbăoani, str. Orizontului, nr. 56, jud.

Neamţ, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar,

într-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.09.2023

ora 14.00, comuna Săbăoani, jud. Neamţ, Compartimentul Agricol.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente

în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios

administrativ a Tribunalului Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str.

Bulevardul Decebal, nr. 5, telefon: 0233210247,fax 0233216591, email: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea

publicării 09.08.2023

Sari la conținut